Algemene Voorwaarden

  1. Toepasselijkheid
   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Nyck de Vries (hierna te noemen: "de verkoper") en de consument (hierna te noemen: "de koper") op de webshop nyckdevries.com.

  2. Aanbod
   Al het aanbod op de webshop is geldig zolang de voorraad strekt. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of onjuistheden in de aangeboden producten.

  3. Prijzen
   Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen, exclusief verzendkosten.

  4. Overeenkomst
   De overeenkomst tussen de koper en de verkoper komt tot stand op het moment van aankoop door de koper. De verkoper zal de koper zo snel mogelijk na aankoop een bevestiging per e-mail sturen.

  5. Levering
   De verkoper zal de bestelde producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na aankoop, aan de koper leveren. Indien de levering vertraging heeft, zal de verkoper de koper hier zo snel mogelijk van op de hoogte stellen.

  6. Betaling
   De koper kan de producten betalen met de op de webshop aangeboden betaalmethoden.

  7. Retourzending
   De koper heeft het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van de producten deze zonder opgave van redenen te retourneren. De kosten voor retourzending zijn voor rekening van de koper.

  8. Aansprakelijkheid
   De verkoper is alleen aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van een roekeloze of opzettelijke handeling van de verkoper of diens ondergeschikten.

  9. Overmacht
   In geval van overmacht is de verkoper gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: elke omstandigheid buiten de wil van de verkoper waardoor nakoming van de overeenkomst onmogelijk of onbillijk duur wordt.

  10. Wijzigingen
   De verkoper behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. De koper wordt uitgenodigd om de algemene voorwaarden regelijk te raadplegen.

  11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
   Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen de verkoper en de koper is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

  12. Klachtenregeling
   De verkoper heeft een interne klachtenregeling. Indien de koper een klacht heeft, wordt verzocht deze zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking, schriftelijk aan de verkoper te melden. De verkoper zal binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht een reactie geven.

  13. Contactgegevens
   De verkoper is bereikbaar via de contactgegevens op de webshop nyckdevries.com.

Deze algemene voorwaarden zijn van kracht vanaf (1 januari 2023 )

Met deze voorwaarden willen we een duidelijk en transparant beeld geven van de verplichtingen van zowel de verkoper als de koper bij een aankoop op nyckdevries.com. Mocht u verdere vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.